Štatút súťaže Súťaž o produkty BEELOL - beeLOL

Štatút súťaže Súťaž o produkty BEELOL

Štatút súťaže Súťaž o produkty BEELOL

Tento štatút súťaže Súťaž o produkty BEELOL (ďalej ako „Štatút”) je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže na Facebookovom (ďalej len FB) a Instagramovom (ďalej len IG) profile spoločnosti Trnavské Športové Centrum, s.r.o, ktorá bude zverejnená na FB a IIG profile Organizátora súťaže v termíne uvedenom v bode č. 2 tohto Štatútu.

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže Súťaž o produkty BEELOLje spoločnosť Trnavské Športové Centrum, s.r.oso sídlomStarohájska 9/C, 917 01 Trnava, IČO: 36 768 057 zapísaná v Obchodnom registri Obvodného úradu v Trnave (v tomto texte ako „Organizátor”).

2. Doba a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 5.6. do 6.6.2024 na FB a / alebo IG profile Organizátora.

3. Pravidlá účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky, a ktorá má vytvorený užívateľský profil na FB alebo IG. Účasťou v súťaži dáva táto osoba Organizátorovi súhlas so všetkými nižšie uvedenými pravidlami a podmienkami súťaže Súťaž o produkty BEELOL(ďalej ako „Účastník súťaže” alebo „Súťažiaci”), stanovenými týmto Štatútom. Organizátor si vyhradzuje právo neodovzdať alebo odobrať výhru v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto Štatútu. Organizátor nehradí Účastníkovi súťaže žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou alebo plnením podmienok tohto Štatútu. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s výhrou.

4. Priebeh súťaže

Súťaž produkty značky BEELOL bude prebiehať na FB a IG profile Organizátora. Na oboch profiloch sa Účastníci môžu zapojiť do súťaže prostredníctvom napísania ľubovoľného komentára alebo označením príspevku. Tieto aktivity musia Účastníci vykonať v konkrétne súťažné dni počas doby konania súťaže uvedenej v čl. 2 Štatútu.

5. Výhra

Účastníci súťaže súťažia o tieto tri krabičky medových cukríkov 70g s nasledujúcimi motívmi: Najlepšiemu ockovi, Najlepšiemu dedkovi a Najlepšej pani učiteľke. 

6. Vyžrebovanie výhercov a odovzdanie výhier

Vyhodnotenie súťaže prebehne dňa 6.6.2022. Bude vyžrebovaný jeden (1) výherca na sociálnej sieti FB a / alebo jeden (1) výherca na sociálnej sieti IG. Každý výherca bude náhodne vyžrebovaný spomedzi všetkých komentárov pod súťažným príspevkom FB a / alebo IIG profile Organizátora. Organizátor vyhlási výhercu z Facebooku verejne na svojom Facebook profile. Výherca z Instagramu bude Organizátorom kontaktovaný do súkromnej správy na danej sociálnej sieti. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie Organizátora o výhre do desiatich (10) pracovných dní od jeho kontaktovania, a nebude kontaktovať Organizátora ohľadom prebratia výhry, nárok na výhru prepadá v prospech Organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Organizátora súťaže, a to aj v prípadoch, kedy sa výherca o výhre nedozvedel. Po odpovedi výhercu následne Organizátor odošle výhercovi produkty BEELOL vo fyzickej podobe priamo na adresu. V sporných prípadoch a ak je to možné, je výherca povinný na výzvu Organizátora súťaže preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti.

7. Zodpovednosť Organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné podľa §845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Organizátor súťaže nehradí Účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej prevzatia. Organizátor nenesie zodpovednosť za vadu / vady výhry, prípadne škody v súvislosti s užívaním výhry. Organizátor taktiež nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového pripojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Účastníkov súťaže ako dotknutých osôb sú spracúvané Organizátorom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Nariadenie GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov”).

Zapojením sa do súťaže dáva Účastník súťaže Organizátorovi svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely realizácie súťaže Súťaž o produkty BEELOL, informovania o priebehu a výsledku súťaže Súťaž o produkty BEELOL a s tým súvisiacej evidencie osobných údajov dotknutých osôb v informačnom systéme Organizátora ako prevádzkovateľa podľa Nariadenia GDPR. Na tieto účely sú Organizátorom súťaže ako prevádzkovateľom spracúvané osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: ID súťažiaceho na Facebooku alebo Instagrame, meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa a telefónne číslo pre účely komunikácie a doručenia výhry. Tento súhlas dotknutá osoba udeľuje po dobu trvania súťaže a odovzdania výhry, prípadne do písomného odvolania svojho súhlasu na spracúvanie osobných údajov. Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže Súťaž o produkty BEELOL a odovzdaní výhry. Dotknutá osoba berie na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla Organizátora súťaže alebo e-mailom na e-mailovej adrese beelol@beelol.eu.

Organizátor nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov Súťažiacich nie je realizované formou automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo žiadať od Organizátora prístup k informáciám o spracúvaní svojich osobných údajov, a to najmä:

a) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

b) opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

c) vymazanie osobných údajov, ak:

i. zanikol účel ich spracúvania,

ii. dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

iii. dotknutá osoba namieta spracúvanie svojich osobných údajov

iv. osobné údaje boli spracúvané nezákonne,

v. vyžaduje to zákonná povinnosť.

Dotknutá osoba má tiež nasledujúce práva:

a) odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov,

b) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,

c) požadovať odovzdanie, resp. prenosnosť osobných údajov, ktoré poskytol Súťažiaci Organizátorovi v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovaným spôsobom, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu,

d) podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

e) podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa §100 Zákona o ochrane osobných údajov.

V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Organizátora súťaže, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Organizátora súťaže https://beelol.eu/p/ochrana-osobnych-udajov

9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže Súťaž o produkty BEELOL podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž Súťaž o produkty BEELOL a jej pravidlá uvedené v tomto Štatúte. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Súťaž o produkty BEELOL každú osobu, ktorá porušuje pravidlá Facebooku alebo Instagramu a / alebo Štatút tejto súťaže, ako aj ktoréhokoľvek Súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži Súťaž o darčekový poukaz konaním v rozpore s dobrými mravmi alebo s týmto Štatútom alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré zahŕňa predovšetkým podvodné konanie ako napr. zapojenie sa do súťaže prostredníctvom automaticky naprogramovaných skriptov alebo softvérov a pod. V prípade vylúčenia Súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na výhry v súťaži Súťaž o produkty BEELOL.

10. Záverečné ustanovenia

Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže Súťaž o produkty BEELOL na FB alebo IG profile Organizátora súťaže. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vznikli v súvislosti s touto súťažou, sa jednotliví Účastníci súťaže a Organizátor zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.


V Trnave, dňa 20.5. 2024

Súťaž skončená.

Lizatko ikona

hand made produkty

prírodné suroviny

skúsenosti

originalita

Trnavské Športové Centrum, s.r.o., Starohájska 9/C, Trnava 917 01, +421908578708, beelol@beelol.eu