Ochrana osobních údajů - beelol

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále pouze „OÚ“).

Trnavské Športové Centrum, s.r.o., Starohájska 9/C, 917 01, IČO: 36 768 057, zapsané v OR OS Trnava, Oddíl: s.r.o., vložka č.19958/T, (dále pouze „provozovatel“)

Dodržujeme pravidla, a proto je pro nás ochrana Vašich OÚ důležitá. OÚ zpracováváme ve smyslu následujících podmínek:

Udělením Vašeho (kupujícího) souhlasu se zpracováním OÚ na portále www.beelol.eu poskytujete Váš svobodně daný souhlas ve formě jednoznačně potvrzujícího úkonu ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů, a též podle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z., z 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění provozovateli (dále pouze „GDPR a ZÁKON“).

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OÚ

Pokud jste nám poskytli OÚ, budou použity pro následující účely:

2.1 E-shop – pro uzavření a plnění kupní smlouvy, na zpracování platby, dodání produktu, případně na výkon ostatních souvisejících činností (jako například reklamační a jiné povinnosti související s právními předpisy v oblasti ochrany spotřebitele), uzavřené prostřednictvím www.beeLOL.eu mezi provozovatelem a kupujícím. Pro vyřízení objednávky jste nám poskytli údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo a Vaše platební údaje. E-mail a tel. kontakt slouží i jako komunikační prostředek.

Na Váš e-mail bude zasláno potvrzení objednávky a zároveň můžete sledovat i stav Vaší objednávky.

Osobní údaje zpracováváme na právním základě (čl. 6/1/b GDPR a ZÁKONA).  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (kupující), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (kupujícího) (bod. 2. 1.) tj. jde o smluvní požadavek.

2.2 Marketing – pro marketingové účely, pokud jste udělili souhlas provozovateli, a to odkliknutím v procesu nakupování v našem e-shopu. Marketingovými účely se rozumí podpora prodeje, marketingové nabídky, newsletters, informace o produktech a novinkách. Pokud si zákazník nepřeje dostávat tyto nabídky, jednoduše se odhlásí (linkem nebo na svém uživatelském kontu).

Provozovatel zpracovává OÚ na základě souhlasu subjektu údajů. (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).

Tyto oprávněné zájmy provozovatele mohou poskytnout právní základ pro zpracování, pokud nad nimi nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody kupujícího, přičemž se zohledňují přiměřené očekávání subjektu údajů na základě jejich vztahu k provozovateli.

 Jelikož mezi provozovatelem a kupujícím existuje oprávněný zájem, a to například tehdy, když mezi subjektem údajů a provozovatelem existuje relevantní a přiměřený vztah, například když je subjekt údajů vůči provozovateli v postavení kupujícího nebo návštěvníka (budoucího kupujícího) apod.

Zpracování osobních údajů je nezbytně nutné pro účely ochrany majetku, ochrany zdraví zaměstnanců provozovatele a též představuje oprávněný zájem příslušného správce údajů.

 1. REGISTRACE

Kupující má možnost se na stránce www.beelol.eu registrovat. Kupujícímu je umožněno nakupovat i bez registrace.

V případě, že se rozhodnete nakupovat prostřednictvím registrace, Vaše OÚ budeme zpracovávat takto:

Své konto si chráníte heslem. Přihlášením do svého konta získáte informace o svých objednávkách, můžete si upravovat své OÚ, taktéž i zasílání newsletteru. Prosím, chraňte si své heslo, provozovatel nezodpovídá za jeho zneužití.

Založením konta na stránce www.beelol.eu souhlasíte s tím, že OÚ ve Vašem kontě budou vyhodnocovány a shromažďovány pro účely využití služeb. Založením tohoto konta nám též udělujete souhlas na vyhodnocování Vašeho nákupního chování – to znamená vyhodnocování informací o tom, jaké produkty jste si koupili, které produkty jste si zobrazili.

Pokud jste se registrovali, souhlasíte že Vaše uživatelské chování na stránce www.beelol.eu bude přiřazeno Vašemu zákaznickému účtu, abychom Vám mohli poskytnout tento personalizovaný obsah (např. speciální akce a informace).

Pokud jste si to však rozmysleli a nechcete být nadále registrován, můžete registraci ve svém kontu vymazat.

Nakupovat na www.beelol.eu můžete kdykoliv i jako neregistrovaný kupující, tedy jako host.

 1. TŘETÍ STRANY

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám. V průběhu zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy jsou údaje poskytnuty i třetím stranám jako dopravcům, kurýrům, bankám a podobně. OÚ kupujícího jsou zpracovávány pouze za účelem plnění smlouvy a na dobu nezbytně nutnou uvedenou v odst. 6 Doba zpracování.

 1. MLADŠÍ 16 LET

Provozovatel v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů zákonně, pokud subjekt údajů dovršil 16 let věku. Provozovatel nezpracovává OÚ osob mladších 16 let. Při každé registraci/přihlášení provozovatel požaduje čestné prohlášení kupujícího. Tento e-shop není určen na nákup osobám mladším 16 let.

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne registrace nebo nákupu až po dobu 10 let při splnění účelu plnění ze smlouvy odst. 2.1.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ode dne registrace nebo nákupu až po dobu 3 let při splnění účelu marketingových aktivit odst. 2.2.

 1. PŘENOS DO TŘETÍ ZEMĚ

Provozovatel neuskutečňuje přenos OÚ do třetí země nebo mezinárodní organizace včetně identifikace země nebo mezinárodní krajiny.

Provozovatel využívá aplikaci Mailchimp, která má sídlo v USA.

 USA je země, která podle rozhodnutí Evropské komise zaručuje přiměřenou ochranu. Provozovatel online aplikace Mailchimp poskytl přeměřenou záruku a bezpečnost OÚ a zaručuje se, že OÚ zpracovává ve smyslu zásad GDPR.

 1. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVÁNÍ

Za účelem zkvalitňování marketingových kampaní provozovatel využívá automatizované profilování. Profilováním pro Vás segmentuje nabídku/y, které Vás mohou zajímat a jsou pro Vás výhodnější. V případě profilování využíváme následující systémy: Google Adwords, Facebook, Sklik, Etarget.

Souhlas se nevyžaduje na základní sběr statistických údajů, např. použitím měřícího kódu Google Analytics.

 1. IP ADRESA

Je soubor čísel jednoznačně identifikující zařízení v počítačové síti.

IP adresu lze z hlediska ochrany osobních údajů označit za údaj týkající se identifikovatelné osoby.

IP adresa se stává osobním údajem pokud:

 • IP adresa je osobním údajem, pokud ji zpracovává poskytovatel internetového připojení společně s jinou identifikací (jméno, email…).
 • statické IP adresy využívány fyzickými osobami / jednotlivci je třeba považovat za osobní údaje.
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobní údaj v případě, kdy poskytovatel online služeb bude zpracovávat společně s dynamickou adresou i další identifikátory považované za osobní údaje (např. jméno, příjmení, email apod.).

V případě uchovávání IP adresy na webovém sídle (např. redakční systém WordPress při komentářích) je nutné zvolit vhodný účel zpracování nebo použít pseudonymizaci.

 1. BEZPEČNÝ PŘENOS ÚDAJŮ

Vaše OÚ jsou bezpečně přenášeny díky šifrování. Systém kódování SSL (Secure Socket Layer) se nejčastěji využívá pro bezpečnou komunikaci s webovými servery. Osobní údaje v našich systémech jako i internetová stránka jsou zabezpečeny přiměřenými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, změně a dalšímu šíření údajů prostřednictvím neoprávněných osob.

V případě, že jste registrován na naší stránce www.beelol.eu, přístup k Vašemu kontu máte pouze Vy, proto dbejte na to, abyste s těmito údaji nakládali důvěrně. Provozovatel nezodpovídá za neoprávněné nakládání nebo zneužití Vašeho hesla.

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ (kupujícího)

Kupující má právo ve smyslu GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na přenositelnost údajů, (iv) právo namítat, (v) odvolání souhlasu, (vi) právo na přístup k informacím.

Právo na opravu.

Kupující má právo, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné OÚ, které se týkají jeho osoby a doplnění neúplných OÚ.

Právo na výmaz.

Kupující má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal OÚ, které se jej týkají. Provozovatel je povinný bez zbytečného odkladu vymazat tyto OÚ, pokud je splněný některý z těchto důvodů:

 • OÚ již nejsou potřebné na účel, pro který se získal nebo zpracovával,
 • subjekt údajů odvolá souhlas ke zpracování OÚ alespoň na 1 konkrétní účel nebo subjekt údajů odvolá souhlas ke zpracování OÚ alespoň na 1 konkrétní účel, souhlas je neplatný, pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,
 • subjekt údajů namítá zpracování OÚ podle a nepřevažují žádné oprávněné důvody na zpracování OÚ nebo subjekt údajů namítá zpracování OÚ podle týká se to přímého marketingu včetně profilování,
 • OÚ se zpracovávají nezákonně,
 • je důvod pro výmaz splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná, nebo
 • se OÚ získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti subjekt údajů má méně než 16 let.

Pokud provozovatel zveřejnil OÚ a je povinen je vymazat, je zároveň povinen přijmout přiměřené bezpečnostní opatření včetně technických opatření s ohledem na dostupnou technologii a náklady na jejich provedení, za účelem informování ostatních provozovatelů, kteří zpracovávají OÚ subjektu údajů o jejich žádosti, aby tito provozovatelé vymazali odkazy na jejich OÚ a jejich kopie nebo odpisy.

Právo na přenositelnost údajů.

Kupující má právo získat OÚ, které se jej týkají a které poskytl provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto OÚ dalšímu provozovateli – prodejci, pokud je to technicky možné a pokud:

 • se OÚ zpracovávají na základě souhlasu subjektu údajů, na základě smlouvy a na základě souhlasu subjektu údajů, který je neplatný, pokud jeho poskytnutí vylučuje zvláštní předpis,
 • zpracování OÚ se vykonává automatizovanými prostředky.

Právo namítat.

Kupující má právo namítat zpracování OÚ, které se jej týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem, provozovatel je povinný správce údajů výslovně upozornit na jeho práva nejpozději při první komunikaci s ním, přičemž informace o tomto právu musí být uvedena jasně a odděleně od jakýchkoliv jiných informací. Kupující svoje právo namítat může uplatňovat automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

Odvolání souhlasu.

Kupující má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlase před jeho odvoláním; před poskytnutím souhlasu musí být kupující o této skutečnosti informován. Kupující může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělil.

Souhlas můžete odvolat – překlikem

Právo na přístup k informacím

Kupující má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají OÚ, které se jej týkají. Pokud provozovatel takovéto OÚ zpracovává, kupující má právo získat přístup k těmto OÚ a informace o:

 • účelu zpracování OÚ,
 • kategorii zpracovávaných OÚ – v našem případě jsou to běžné OÚ, provozovatel nezpracovává zvláštní kategorii OÚ,
 • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být OÚ poskytnuté, zejména o příjemci v třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
 • době uchovávání OÚ, pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
 • právu požadovat od provozovatele opravu OÚ týkajících se kupujícího, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování OÚ,
 • právu podat návrh na zahájení řízení,
 • zdroji OÚ, pokud osobní údaje nebyly získány od kupujícího,
 • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování v těchto případech poskytne provozovatel kupujícímu informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování OÚ pro kupujícího.

Provozovatel je povinen poskytnout na základě této žádosti informace do 30 dní od doručení této žádosti. Tuto lhůtu může provozovatel prodloužit o dalších 60 dní, o odkladu Vás budeme informovat.

Za opakované poskytnutí OÚ, o které kupující požádá, může provozovatel účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel je povinný poskytnout OÚ kupujícího způsobem, jakým požádal nebo podle jeho požadavků.

Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícího verifikovat a zjistit, zda se jedná o konkrétního kupujícího. Verifikace spočívá v poskytnutí dodatečných informací, např. prostřednictvím kontrolních otázek. Verifikace je důležitá z hlediska poskytnutí informací o OÚ, které provozovatel zpracovává v rámci ochrany osobních údajů.

Právo podat návrh na zahájení řízení kupujícím.

Kupující může podat návrh na zahájení řízení ve smyslu § 100 Zákona, pokud je přímo dotčen na svých právech, návrh musí obsahovat: kdo jej podává, proti komu návrh směřuje s předmětem návrhu s označením práv, které měly být při zpracování osobních údajů porušeny, důkazy.

Vzor návrhu bude zveřejněný na webovém sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úřad posoudí podnět do 30 dní, rozhodne do 90 dní nebo může lhůtu přiměřeně prodloužit.

 1. COOKIES

12.1 V souladu s § 55 odst. 5 zákona NRSR č. 351/2011 o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že Vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje. Tyto zásady obsahují informace o tom, jak provozovatel používá soubory cookies a podobné technologie (dále pouze „cookies“).

12.2 Co jsou cookies? Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílané při návštěvě webových stránek a ukládané do Vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory Vašeho prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, z které pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory „cookies“, které používáme, nepoškozují Váš počítač.

12.3 Jaké druhy cookies používáme? Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je Vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah.

Na stránce www.beelol.eu mohou být použity dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkách používáme několik typů cookies.

Základní soubory cookies

Tyto soubory cookies tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používaní základních funkcí, jakými jsou například zabezpečené oblasti nebo online platby. Základními cookies jsou např. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů apod. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný chod stránek.

Provozní soubory cookies

Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikli, kterou stránku jste navštívili naposledy apod. Tyto cookies nám slouží na analýzu a vylepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme Vám zaručit bezchybný chod našich stránek.

Soubory cookies třetích stran

Na stránkách www.beelol.eu jsou propojení a integrovaný obsah z jiných webových stránek. Proto mohou být během používání našich webových stránek vytvořené soubory cookies, které nepodléhají kontrole www.beelol.eu, jde například o případ, pokud prohlížená webová stránka používá nástroj na analýzu nebo marketingovou automatizaci od třetí strany (například nástroje společnosti Google) nebo zobrazuje obsah webových stránek třetí strany, např. YouTube nebo Facebook. To má za následek přijetí souborů cookies od těchto služeb třetích stran. Provozovatel nemůže mít kontrolu nad ukládáním ani přístup k těmto souborům cookies. Pokud chcete vědět, jak tyto třetí strany používají soubory cookies, přečtěte si zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookies těchto služeb.

12.4 Nechci využívat cookies, jak to změnit? Cookies, které se na www.beelol.eu používají si můžete nastavit ve svém webovém prohlížeči. Většina internetových prohlížečů je původně nastavená na automatické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do Vašeho zařízení.

Instrukce na změnu cookies najdete v pomoci každého prohlížeče. Pokud používáte různá zařízení na přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit Vašim preferencím cookies.

Cookies můžete v prohlížeči odstranit jednotlivě nebo všechny najednou, a to buď přímo (pokud ví kde jsou uloženy) nebo pomocí prohlížeče.

Web www.beelol.eu využívá tyto druhy cookies uvedené v následující tabulce:

vydavatel

název

trvanlivost

funkcionalita

vibration

eu-cookies

10 let

Essential

vibration

lastFilterTab

6 hodin

Essential

vibration

order_35

30 dní

Essential

vibration

showCart

max 1 hodina, přemaže se při dalším načtení stránky

Essential

vibration

resetFilter

max 1 hodina, přemaže se při dalším načtení stránky

Essential

vibration

no_gift

do konce session, dokud se nezavře prohlížeč

Essential

vibration

dialog_35

do konce session, dokud se nezavře prohlížeč

Essential

AdWords

Tracking, Remarketing

90 dní

Facebook

persistent

Tracking, Konverzný

Google Analytics

_ga

persistent

Analytical, Tracking

cid

6 měsíců

Analytical, Tracking

utmv

persistent

Analytical, Tracking

utmz

6 měsíců

Analytical, Tracking

utma

persistent

Analytical, Tracking

utmb

persistent

Analytical, Tracking

utmc

session

Analytical, Tracking

Heuréka

persistent

Tracking, Konverzný

 1. MÁTE OTÁZKY?

V případě jakýchkoliv otázek nebo připomínek týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat, jsme Vám rádi k dispozici.

Kontaktní údaje provozovatele:

Trnavské Športové Centrum, s.r.o.

Starohájska 9/C, 917 01, Trnava

IČO: 36 768 057

email: beelol@beelol.eu

Mob.: 0908 578 708

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto informace nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 05. 2018. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit v případě změny zpracování OÚ ve společnosti a v případě legislativní změny.

______________________________________________________________________________

Možnosti získání souhlasu:

PŘI UKONČENÍ OBJEDNÁVKY:

 • Potvrzuji, že jsem si přečetl a informoval jsem se o VOP.
 • Potvrzuji, že jsem se informoval o zpracování osobních údajů provozovatele.
 • Prohlašuji, že mám více než 16 let.
 • Souhlasím (chci dostávat newsletter, informace o akcích a jiné marketingové aktivity), tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Informace o marketingových aktivitách najdete ZDE.
 • Souhlasím s profilováním za účelem vyhodnocování OÚ na marketingové účely, cílem je získání nejlepší nabídky pro Vás. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, informace o profilování najdete ZDE.

PŘI REGISTROVÁNÍ:

 • Souhlasím s podmínkami registrace a informoval jsem se o zpracování osobních údajů za účelem registrace.
 • Prohlašuji, že mám více než 16 let.
Lizatko ikona

hand made produkty

přírodní suroviny

zkušenosti

originalita

Trnavské Športové Centrum, s.r.o., Starohájska 9/C, Trnava 917 01, +421908578708, beelol@beelol.eu