Všeobecné obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) obchodnej spoločnosti Trnavské Športové Centrum, s.r.o., so sídlom Starohájska 9/C, Trnava 917 01, IČO: 36 768 057, DIČ: 2022368128, IČ DPH: SK2022368128, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 19958/T, bankové spojenie v tvare IBAN: SK23 0200 0000 0028 4554 5458 / SUBASKBX, telefonický kontakt: 00421(0)908 578 708, e-mailové spojenie: beelol@beelol.eu (ďalej aj ako „predávajúci“), podrobnejšie upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (zákazníkom) v momente potvrdenia objednávky vytvorenej kupujúcim zo strany predávajúceho (ďalej aj ako „kúpna zmluva“), a to vrátane podmienok reklamačného konania.

1.2 Tieto VOP sú dostupné na internetovej stránke predávajúceho: www.beelol.eu v sekcii označenej ako „Všeobecné obchodné podmienky“.

1.3 Tovarom sa na účely týchto VOP rozumejú všetky produkty predávajúceho prezentované na internetovej stránke predávajúceho určené na predaj kupujúcemu (zákazníkovi) (ďalej aj ako „tovar“).

1.4 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.4.1 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

1.4.2 Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia
 • podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4.3 Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že sa na neho vzťahujú ustanovenia týchto VOP týkajúce sa podnikateľov.

1.4.4 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanoveniami ostatných súvisiacich právnych predpisov. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou, má prednosť text uzatvorenej kúpnej zmluvy.

1.5 Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon č. 250/2007 Z.z.“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej aj ako „zákon č. 22/2004 Z.z.“), zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 391/2015“), zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 122/2013“) a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

1.6 Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Trnavský kraj je Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava.

2. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

2.1 Nakupovať prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej aj prostredníctvom „e-shopu predávajúceho“) môže aj kupujúci, ktorý nie je registrovaným zákazníkom na internetovej stránke predávajúceho. Registrácia kupujúceho je dobrovoľná a bezplatná. Zákazník sa môže zaregistrovať na internetovej stránke predávajúceho prostredníctvom kontaktného e-mailu, mena a priezviska, telefónneho čísla, dodacej adresy, kupujúceho alebo cez (ďalej aj ako „registrácia“).

2.2 Pri registrácii je potrebné úplne, presne a pravdivo vyplniť registračné údaje zákazníka vo forme: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa trvalého/prechodného pobytu/sídla prípadne adresa pre dodanie tovaru, e-mailová adresa a telefonický kontakt. Pri registrácii zákazník zároveň uvedie heslo, ktoré bude používať pre účely prihlásenia sa do svojho zákazníckeho účtu.

2.3 Registrácia sa považuje za riadne vykonanú, ak je doručená do elektronického systému predávajúceho a obsahuje všetky požadované registračné údaje kupujúceho.

2.4 Po úspešnej registrácii sa kupujúci môže prihlásiť do svojho účtu vytvoreného na internetovej stránke predávajúceho (ďalej aj ako „účet“ ). Kupujúci zrealizuje každé ďalšie prihlásenie do svojho účtu vyplnením prihlasovacieho mena vytvoreného pri registrácii a hesla, ktoré uviedol pri svojej registrácii (ďalej aj ako „prihlasovacie údaje“). Prihlasovacie údaje zákazníka sú dôverné.

2.5 Kupujúci zodpovedá za presnosť, pravdivosť a priebežnú aktualizáciu všetkých svojich registračných údajov. V prípade akejkoľvek zmeny registračných údajov je kupujúci pri najbližšom prihlásení sa do svojho účtu povinný registračné údaje aktualizovať.

2.6 Za všetky úkony realizované prostredníctvom účtu na internetovej stránke predávajúceho zodpovedá v celom rozsahu kupujúci, na ktorého je účet registrovaný. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho registračných údajov treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je predávajúci oprávnený účet zablokovať a prípadne vyzvať kupujúceho k zmene jeho prihlasovacích údajov.

2.7 Predávajúci nezodpovedá za následky spôsobené kupujúcemu a/alebo tretím osobám v dôsledku:

 1. uvedenia nepresných, nepravdivých alebo neúplných registračných údajov alebo objednávacích údajov kupujúceho;
 2. neaktualizovania registračných údajov kupujúceho v čase po jeho registrácii;
 3. sprístupnenia prihlasovacích údajov, registračných údajov a/alebo objednávacích údajov uvedených v nákupnom košíku zo strany kupujúceho tretím osobám.

2.8 Predávajúci je oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho, účet kupujúceho zrušiť. Predávajúci pristúpi k zrušeniu účtu kupujúceho najmä v nasledovných prípadoch:

 1. ak kupujúci v súvislosti s nákupom prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho porušuje VOP alebo ustanovenia platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov;
 2. ak kupujúci vykonáva akékoľvek činnosti majúce nepriaznivý vplyv na funkčnosť a účelnosť internetovej stránky predávajúceho, a to bez ohľadu na spôsob a charakter zásahu kupujúceho do internetovej stránky;
 3. v prípade existencie duplicitných účtov kupujúceho. V tomto prípade je predávajúci oprávnený zrušiť všetky účty kupujúceho a/alebo ponechať len jeden unikátny účet vzťahujúci sa k osobe kupujúceho;
 4. v ďalších prípadoch bližšie vymedzených v bode 11.3 VOP.

2.9 Registrácia kupujúceho zaniká ukončením predaja tovaru zo strany predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ukončením prevádzky e-shopu) a smrťou kupujúceho. Zánik a/alebo zrušenie registrácie nemá žiadny vplyv na tie ustanovenia VOP, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu ostať v platnosti aj na čas po zrušení alebo zániku registrácie.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Tovar prezentovaný na internetovej stránke predávajúceho nepredstavuje záväznú ponuku predávajúceho voči kupujúcemu na kúpu tovaru v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Predávajúci negarantuje dostupnosť tovaru nachádzajúceho sa na jeho internetovej stránke. Dostupnosť tovaru je vždy viazaná na aktuálne skladové zásoby predávajúceho, ktoré podliehajú neustálym zmenám v závislosti od objemu zrealizovaných objednávok zavŕšených predajom tovaru.

3.2 Tovar prezentovaný na internetovej stránke predávajúceho si môže kupujúci vložiť do nákupného košíka za podmienok bližšie uvedených v článku 6. týchto VOP.

3.3 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovú stránku predávajúceho, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na ním zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom e-maile kupujúVzniknutú kúpnu zmluvu vrátane dohodnutej kúpnej ceny možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.

3.4Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

3.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ďalej platí, že s odmietnutím prevzatia tovaru pri jeho dodaní nie sú na strane kupujúceho spojené žiadne právne následky. Takéto konanie zákazníka nepredstavuje napr. odstúpenie od kúpnej zmluvy, resp. akýkoľvek iný právny úkon smerujúci k zániku kúpnej zmluvy.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1 Ceny tovarov uvádzané na internetovej stránke predávajúceho majú len informatívny charakter, nakoľko v čase dodania tovaru zákazníkovi, za účelom prípadného uzavretia kúpnej zmluvy, sa môžu z dôvodov uvedených v bode 4.2 VOP líšiť od skutočnej ceny rovnakého tovaru uvedeného na internetovej stránke predávajúceho v čase prevzatia nákupného košíka (objednávky) do elektronického systému predávajúceho (ďalej len ako „informatívna cena“). Informatívna cena je vždy uvedená ako cena vrátane dane z pridanej hodnoty v zmysle aktuálne platných právnych predpisov.

4.2 K zmene informatívnej ceny v čase medzi potvrdením nákupného košíka (objednávky) a dodaním tovaru môže dôjsť najmä z nasledovných dôvodov:

 1. v prípade dodávok váženého tovaru (cukríky a lízatká), v dôsledku váženej odchýlky tak, ako je definovaná v bode 6.7 týchto VOP;
 2. v prípade dodania náhradného tovaru pri nedostupnosti tovaru uvedeného v nákupnom košíku zákazníka;
 3. v prípade tovaru z „promočnej akcie“, ktorého dodanie si zákazník objednal až v čase po ukončení príslušnej „promočnej akcie“ predávajúceho.

4.3 Ak je cena tovaru pri jeho dodaní zákazníkovi (ďalej len ako „kúpna cena“) vyššia ako informatívna cena, má zákazník právo bez ďalšieho odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim na predaj tohto tovaru priamo pri dodaní tovaru.

4.4 Informatívna cena je na internetovej stránke predávajúceho vždy uvádzaná ako cena bez nákladov na dodanie tovaru (ďalej aj ako „náklady na dodanie“). Náklady na dodanie sú zákazníkovi účtované v prípade uzavretia kúpnej zmluvy nasledovne:

 • náklady na dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej prepravnej služby na území Slovenskej republiky sú vo výške 2,50€ bez DPH (3,00€ s DPH) pri hodnote objednávky do 30€ s DPH,
 • náklady na dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej prepravnej služby na území Slovenskej republiky sú vo výške 1,667€ bez DPH (2,00€ s DPH) pri hodnote objednávky nad 30€ s DPH,
 • náklady na dodanie tovaru prostredníctvom prepravnej služby ZÁSIELKOVŇA na území Slovenskej republiky sú vo výške 1,50€ bez DPH (1,80€ s DPH),
 • náklady na dodanie tovaru prostredníctvom prepravnej služby ZÁSIELKOVŇA na území Českej republiky sú vo výške 2,42€ bez DPH (2,90€ s DPH),
 • náklady na dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej prepravnej služby na území Českej republiky sú vo výške 7,00€ bez DPH (8,40€ s DPH) pri hodnote objednávky do 30€ s DPH,
 • náklady na dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej prepravnej služby na území Českej republiky sú vo výške 5,00€ bez DPH (6,00€ s DPH) pri hodnote objednávky nad 30€ s DPH,
 • v prípade dobierky na území Slovenskej republiky a Českej republiky sa náklady na dodanie navýšia o 0,833€ bez DPH (1,00€ s DPH),
 • v prípade osobného odberu na adrese prevádzky (B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava, Slovensko) sú náklady 0,00€ bez DPH (0,00€ s DPH).

4.5 Náklady na dodanie týkajúce sa viacerých nákupných košíkov (objednávok) zákazníka s rovnakým časom a miestom dodania tak, ako sú definované v článku 6. týchto VOP, budú účtované pre každý jednotlivý nákupný košík (objednávku) osobitne.

4.6 Ak nie je ujednané ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné metódy:

 • platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho;
 • platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line);
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca);
 • platba na faktúru so splatnosťou;

5.2 Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatia zo strany kupujúceho majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

5.3 V prípade uzavretia kúpnej zmluvy predávajúci dodá tovar zákazníkovi spolu s potvrdeným dodacím listom a dokladom o kúpe tovaru (ďalej len ako „doklad o kúpe“). Doklad o kúpe bude obsahovať minimálne nasledovné obsahové náležitosti:

 1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo predávajúceho;
 2. názov a množstvo tovaru;
 3. dátum predaja tovaru;
 4. kúpnu cenu jednotlivého tovaru a celkovú kúpnu cenu tovaru, ktorú zákazník zaplatil (vrátane nákladov na dodanie a prípadných nákladov na balenie).

6. NÁKUPNÝ KOŠÍK ZÁKAZNÍKA (OBJEDNÁVKA)

6.1 Vytvorenie nákupného košíka (objednávky) zo strany zákazníka na internetovej stránke predávajúceho nie je časovo limitované, zákazník tak môže urobiť kedykoľvek počas 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

6.2 Súčasťou procesu vytvárania nákupného košíka (objednávky) je aj potvrdenie zákazníka o tom, že sa oboznámil so znením VOP predávajúceho ako aj udelenie súhlasu zákazníka s týmito VOP. Odoslaním nákupného košíka (objednávky) predávajúcemu zákazník zároveň v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúcemu udeľuje súhlas s tým, aby mu informácie pred uzavretím kúpnej zmluvy, ako zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. poskytol v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči namiesto ich listinnej podoby. Predávajúci splní svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho tak, že spolu s oznámením o prijatí (tak ako je definované nižšie) zákazníkovi odošle tieto všeobecné obchodné podmienky v samostatnom počítačovom súbore tak, aby boli tieto informácie pre zákazníka uchovateľné aj do budúcna.

6.3 Zákazník môže v rámci vytvárania nákupného košíka (objednávky) podľa svojho vlastného uváženia udeliť predávajúcemu v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. aj svoj súhlas so spracúvaním a uchovávaním jeho osobných údajov poskytnutých pri vytvorení nákupného košíka (objednávky) v rozsahu: meno a priezvisko zákazníka, miesto (miesta) dodania tovaru (vrátane poštového smerovacieho čísla a prípadne aj čísla poschodia bytu v bytovom dome, ktorý bol označený ako miesto dodania tovaru), telefónne číslo a e-mailová adresa zákazníka (ďalej aj ako „objednávacie údaje“), a to všetko na účely priameho marketingu predávajúceho za podmienok bližšie špecifikovaných v článku 12. týchto VOP.

6.4 Po doručení nákupného košíka (objednávky) predávajúci e-mailom oznámi zákazníkovi prijatie nákupného košíka (objednávky) do elektronického systému e-shopu (ďalej len ako „oznámenie o prijatí“), ktoré bude obsahovať najmä výšku celkovej informatívnej ceny tovarov z nákupného košíka (objednávky), vrátane nákladov na dodanie a nákladov na balenie tovaru.

6.5 V prípade nedostupnosti niektorého tovaru vloženého do nákupného košíka je predávajúci v rámci oznámenia o prijatí oprávnený, nie však povinný, informovať zákazníka ohľadom existencie náhradného tovaru, ktorý sa svojou cenou, povahou a vlastnosťami najviac približuje nedostupnému tovaru (ďalej len ako „náhradný tovar“). Na základe podanej informácie môže zákazník požiadať predávajúceho o dodanie náhradného tovaru namiesto tovaru uvedeného v nákupnom košíku (objednávke). Náhradný tovar bude pri dodávke tovaru vždy odlíšený tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o náhradný tovar. Zákazník je pri dodaní tovaru oprávnený bez ďalšieho odmietnuť prevzatie náhradného tovaru, resp. akejkoľvek jeho časti. Informatívna cena odmietnutého náhradného tovaru nebude zahrnutá do vyúčtovania kúpnej ceny tovaru.

6.6 V prípade dodania tovaru v rámci „promočnej akcie“ alebo iného zľavneného typu predaja tovaru (ďalej len ako „promo akcia“), pri ktorom je množstvo tovaru predávajúceho obmedzené, sa dodanie tovaru vždy riadi poradím časov objednávok daného tovaru vytvorených zákazníkmi. Predávajúci si vyhradzuje právo:

 1. tovar z nákupného košíka (objednávky) zákazníkovi nedodať, pokiaľ bude tovar v rámci promo akcie už vypredaný;
 2. zákazníkovi dodať tovar z nákupného košíka (objednávky) s tým, že kúpna cena takto dodaného tovaru bude z dôvodu ukončenia platnosti promo akcie v čase dodania vyššia, v porovnaní s informatívnou cenou uvedenou na internetovej stránke v čase vytvorenia nákupného košíka (objednávky) zákazníkom.

6.7 V prípade, ak si zákazník vloží do nákupného košíka tovar, ktorý sa dodáva na váhu (ďalej len ako „vážený tovar“), predávajúci je oprávnený dodať tovar s hmotnosťou, ktorá sa odlišuje od hmotnosti uvedenej v nákupnom košíku v rozpätí povolenej odchýlky +/- 5 % (slovom: päť percent), a to v závislosti od druhu dodávaného váženého tovaru (ďalej len ako „vážená odchýlka“). V prípade akéhokoľvek prekročenia váženej odchýlky je zákazník bez ďalšieho oprávnený prevzatie tovaru odmietnuť.

6.8 Ak to povaha váženého tovaru umožňuje a zákazník si do nákupného košíka vloží tovar zadaním počtu kusov namiesto váhy tovaru, predávajúci dodá zákazníkovi objednaný počet kusov tovaru. Kúpna cena takto dodaného tovaru bude určená podľa váhy zákazníkom skutočne prevzatého množstva tovaru.

7. DODANIE TOVARU

7.1 Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania tovaru:

 • zasielanie kuriérskou prepravnou službou,
 • zasielanie prepravnou službou ZÁSIELKOVŇA,
 • osobný odber zákazníkom na adrese prevádzky (B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava, Slovensko).

7.2 V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny ostávajú nezmenené.

7.3 Predávajúci si v prípade potreby vyhradzuje právo dodatočného overenia registračných a objednávacích údajov zákazníka, obsahu nákupných košíkov zákazníka a určených údajov týkajúcich sa času a miesta dodania tovaru, napr. telefonicky alebo e-mailom.

7.4 Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo dodať zákazníkovi obmedzené množstvo tovaru uvedeného v nákupnom košíku (objednávke).

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDÁVAJÚCEHO

8.1ROZSAH UPLATNENIA REKLAMAČNÉHO PORIADKU

8.1.1 Ustanovenia tohto článku VOP (ďalej len „reklamačný poriadok“) sa vzťahujú výlučne na zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nekonali v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „spotrebiteľ“).

8.1.2 Na zákazníkov – podnikateľov ako aj fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim konajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

8.2 PÍSOMNÁ REKLAMÁCIA

8.2.1 Ak sa u zakúpeného tovaru pre rozpor s kúpnou zmluvou vyskytne akákoľvek vada (čo do množstva, kvality, hmotnosti alebo akejkoľvek inej vlastnosti predaného tovaru (ďalej ako „vada tovaru“), je spotrebiteľ oprávnený vadu tovaru u predávajúceho reklamovať (ďalej aj ako „reklamácia“). Písomná reklamácia obsahuje najmä:

 1. identifikačné údaje zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa miesta dodania;
 2. číslo nákupného košíka (objednávky), na ktorý sa reklamácia vzťahuje;
 3. určitú, presnú a zrozumiteľnú identifikáciu tovaru, ktorý je predmetom reklamácie;
 4. detailný popis vady/vád tovaru;
 5. voľbu nároku zákazníka podľa bodov 8.6.4 a 8.6.5 týchto VOP;
 6. dátum spísania reklamácie a vlastnoručný podpis zákazníka.

8.2.1.1 Reklamáciu možno uskutočniť vždy aj prostredníctvom Reklamačného formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke predávajúceho  TU

8.2.2 V prípade, ak si zákazník v rámci reklamácie neuplatní voľbu nároku podľa bodov 8.6.4 a 8.6.5 týchto VOP, je predávajúci v medziach platných právnych predpisov oprávnený rozhodnúť o voľbe nároku sám.

8.2.3 Spolu s reklamáciou je zákazník povinný predložiť predávajúcemu doklad o kúpe tovaru, spolu so záručným listom, ak bol na tovar vystavený. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecne platnými hygienickými zásadami.

8.2.4 Ak reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadne uplatnenej reklamácie, predávajúci bezodkladne kontaktuje zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo e-mailom) za účelom doplnenia reklamácie. Predávajúci o uplatnení riadnej reklamácie zákazníkom vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu osobne odovzdá alebo odošle zákazníkovi.

8.3SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE A MIESTO PRE JEJ UPLATNENIE

8.3.1 Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu tovaru u predávajúceho zaslaním písomnej reklamácie ako aj vždy prostredníctvom Reklamačného formulára / Dokladu o vybavení reklamácie na adresu sídla predávajúceho uvedenú v čl. 1 bod 1.1 týchto VOP.

8.4 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

8.4.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí zákazníkom. Pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu/ vady tovaru, pre ktorú/é bola dojednaná nižšia kúpna cena.

8.4.2 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru zákazníkom v záručnej dobe (ďalej len ako „záručná doba“). Pri tovare potravinárskeho charakteru sa záručnou dobou na účely reklamačného poriadku rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti tovaru. Záručná doba tovaru, ktorý nemá charakter potravinárskych výrobkov, je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo na pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

8.4.3 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:

 1. zákazník spôsobil vadu tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávnej manipulácie s tovarom, v dôsledku nesprávneho skladovania tovaru a pod.);
 2. zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu tovaru poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru;
 3. vady tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí;
 4. ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti).

8.4.4 Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru zákazníkom.

8.4.5 Predávajúci je povinný poskytnúť zákazníkovi záruku v písomnej forme (ďalej len ako „záručný list“) vždy, keď o to zákazník predávajúceho požiada. Ak to povaha predávaného tovaru umožňuje, postačí, ak predávajúci namiesto záručného listu zákazníkovi vydá doklad o kúpe. Predávajúci ďalej vydá záručný list zákazníkovi v prípade, ak si jeho vydanie vyžaduje povaha predávaného tovaru. Záručný list musí obsahovať označenie predávajúceho, obsah, rozsah a podmienky poskytnutej záruky.

8.4.6 Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy bol zákazník povinný reklamovaný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

8.4.7 Ak dôjde k výmene tovaru začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru zákazníkom.

8.4.8 Ak má tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, má zákazník namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

8.5LEHOTA NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

8.5.1 Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, inak práva zákazníka zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú.

8.5.2 Reklamáciu vád tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, musí zákazník uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe tovaru, inak práva zákazníka zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú.

8.5.3 V prípade použitého tovaru zaniknú práva zákazníka zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru zákazníkom alebo do doby uplynutia kratšej záručnej doby, na ktorej sa predávajúci a zákazník dohodli.

8.6 SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

8.6.1 Predávajúci vydá zákazníkovi potvrdenie o prijatej reklamácii do piatich dní odo dňa jej riadneho uplatnenia, najneskôr však spolu s reklamačným záznamom (tak ako je definovaný v bode 8.6.6 týchto VOP). Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má zákazník možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (najmä prostredníctvom poštového podacieho lístka preukazujúceho odoslanie reklamácie na adresu sídla predávajúceho).

8.6.2 Na základe rozhodnutia zákazníka, ktoré z práv podľa bodov 8.6.4 a 8.6.5 týchto VOP uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci bezodkladne informuje zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo e-mailom) o spôsobe vybavenia reklamácie.

8.6.3 Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (ďalej len ako „lehota na vybavenie reklamácie“). Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.6.4 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

8.6.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia, aby sa tovar riadne užíval, má zákazník právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.6.6 Predávajúci vydá zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie (ďalej len „reklamačný záznam“) najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. Predávajúci zašle reklamačný záznam zákazníkovi na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú pri registrácii alebo reklamačný záznam odovzdá zákazníkovi osobne pri vybavovaní reklamácie.

8.6.7 Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len ako „odborné posúdenie“). Predávajúci je povinný poskytnúť zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY ZO STRANY ZÁKAZNÍKA - SPOTREBITEĽA

9.1 Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim vystupujú v postavení spotrebiteľa.

9.2 Zákazník – podnikateľ, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim konala v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, môže odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch (najmä v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

9.3 Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar nadobudnutý od predávajúceho bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej aj ako „lehota na odstúpenie od zmluvy“).

9.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie zákazníka o odstúpení od zmluvy (ďalej len ako „oznámenie o odstúpení“) bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník.

9.5 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho zaslaním oznámenia o odstúpení na e-mailovú adresu predávajúceho: beelol@beelo.eu alebo na korešpondenčnú adresu predávajúceho: Trnavské Športové Centrum, s.r.o., Starohájska 9/C, 917 01 Trnava

9.6 Oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy sa na účely týchto VOP rozumie akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie zákazníka adresované predávajúcemu, ktorým zákazník vyjadrí svoju vôľu odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy. Oznámenie o odstúpení by malo obsahovať aspoň nasledovné minimálne obsahové náležitosti:

 1. identifikačné údaje predávajúceho v rozsahu obchodné meno, sídlo a IČO;
 2. identifikačné údaje zákazníka v rozsahu meno a priezvisko, adresa miesta dodania;
 3. číslo nákupného košíka (resp. objednávky);
 4. presnú špecifikáciu tovaru, od ktorého kúpy zákazník odstupuje;
 5. v prípade písomného oznámenia o odstúpení aj dátum jeho spísania a vlastnoručný podpis zákazníka.

9.7 Zákazník môže na odstúpenie od zmluvy vždy využiť aj Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku, ktorého vzor je dostupný na internetovej stránke predávajúceho  TU. Vzorové tlačivo na odstúpenie od zmluvy bude zákazníkovi odovzdané vždy aj osobne pri uzavretí kúpnej zmluvy s predávajúcim (na zadnej strane dodacieho listu).

9.8 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch:

 1. pri predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 2. pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru porušený;
 3. pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 4. v iných prípadoch výslovne vymedzených v ustanovení § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

9.9 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení , vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len ako „platby“). Predávajúci nie je povinný vrátiť zákazníkovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo pokiaľ zákazník nepreukáže odoslanie tovaru predávajúcemu, okrem prípadov, kedy si tovar vyzdvihuje predávajúci osobne alebo prostredníctvom ním poverenej tretej osoby.

9.10 Predávajúci je povinný vrátiť zákazníkovi prijaté platby rovnakým spôsobom, aký použil zákazník pri úhrade kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený vždy vrátiť platby bezhotovostným prevodom na bankový účet zákazníka. Tým nie je dotknuté právo zákazníka dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9.11 Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

9.12 Ak vzhľadom na povahu tovaru nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie tovaru u zákazníka na svoje vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

9.13 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný vrátiť tovar predávajúcemu v rovnakom stave, v akom ho zákazník prevzal pri uzavretí kúpnej zmluvy (úplný a nepoškodený). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. V opačnom prípade má predávajúci nárok na náhradu škody a/alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

10. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

10.1 Ustanovenia tohto článku VOP vychádzajú z ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. a vzťahujú sa výlučne na tých zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim vystupovali v pozícii spotrebiteľa.

10.2 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi predávajúcim (podnikateľom) a zákazníkom (spotrebiteľom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito subjektmi. Zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania (ďalej len ako „návrh“).

10.3 Návrh sa podáva príslušnému subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na odkaze:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebit...

Podaním návrhu nie je dotknutá možnosť zákazníka obrátiť sa na príslušný súd SR. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, právo voľby, ktorému z nich návrh podá, má zákazník. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko zákazníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má;
 2. presné označenie predávajúceho;
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;
 4. označenie, čoho sa zákazník domáha;
 5. dátum, kedy sa zákazník obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný;
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z.z.

10.4 Zákazník k návrhu priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže zákazník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Ďalšie podmienky súvisiace s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z.

10.5 Ak má zákazník dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, je zároveň oprávnený podať na predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti v rámci platformy riešenia sporov online, ktorý je dostupný na odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr

11. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI PODÁVANIA PODNETOVA SŤAŽNOSTÍ

11.1 V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže zákazník obrátiť na predávajúceho zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu predávajúceho: beelol@beelol.eu alebo telefonicky na mob. tel. číslo: 00421(0)908 578 708

12. INTERNETOVÁ STRÁNKA

12.1 Predávajúci je oprávneným prevádzkovateľom internetovej stránky. V súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany práv duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „autorský zákon“), je predávajúci oprávnený vykonávať všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k internetovej stránke, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.

12.2 Fotografie tovaru vyobrazeného na internetovej stránke majú výlučne ilustračný charakter, slúžia výhradne na prezentáciu tovaru predávajúceho a môžu sa mierne odlišovať od skutočne dodaného tovaru. Fotografie, vrátane popisu predávaného tovaru, dodávajú predávajúcemu jeho výrobcovia alebo dodávatelia, alebo priamo predávajúci. Všetky informácie uvedené na internetovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií, sú chránené autorským zákonom. Každé ich neoprávnené použitie v akomkoľvek rozsahu predstavuje porušenie autorského zákona.

12.3 Zákazník, resp. ktorákoľvek iná osoba, je povinná používať internetovú stránku v súlade s účelom, na ktorý slúži, s ustanoveniami týchto VOP, s dobrými mravmi, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a zároveň je povinná zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť správne technické fungovanie internetovej stránky. Je zakázané:

 1. poškodzovať dobrú povesť predávajúceho a/alebo tretích osôb;
 2. akýmkoľvek spôsobom narúšať fungovanie internetovej stránky;
 3. akýmkoľvek spôsobom znemožňovať alebo obmedzovať iných zákazníkov v používaní Internetovej stránky;
 4. akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu bezpečnostnej štruktúry alebo samotnej technickej povahy internetovej stránky;
 5. využívať internetovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov);
 6. posielať vírusy a/alebo akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy na internetovú stránku;
 7. vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity zákazníka;
 8. vykonávať akékoľvek činnosti za účelom vniknutia do účtov iných zákazníkov.

12.4 Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup zákazníka k internetovej stránke za účelom vykonania jej aktualizácie a/alebo údržby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s dočasnou nefunkčnosťou internetovej stránky a/alebo neoprávneným zásahom tretích osôb do internetovej stránky.

12.5 Pri návšteve internetovej stránky sa do počítača, mobilu a/alebo iného elektronického zariadenia zákazníka stiahnu tzv. súbory cookies (ďalej len ako „súbory cookies“). Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve internetovej stránky posielajú späť na pôvodnú stránku alebo na stránku, ktorá príslušný súbor cookies rozoznáva. Súbory cookies umožňujú využívať niektoré základné funkcie internetovej stránky, preto predávajúci odporúča zákazníkom, aby ich ponechali aktívne. V prípade zablokovania alebo inej formy odmietnutia súboru cookies bude funkcia internetovej stránky znížená, Zákazník napr. nebude môcť pridať položky do nákupného košíka, pokračovať v realizácii úhrady informatívnej ceny tovaru alebo využívať služby predávajúceho, ktoré si vyžadujú prihlásenie zákazníka. V prípade ponechania aktívnych súborov cookies je potrebné, aby sa zákazník nezabudol odhlásiť z účtu, pokiaľ používa zdieľaný počítač.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1 Predávajúci na účely existujúcich predzmluvných vzťahov so zákazníkom ako aj za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim, spracúva osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb (na účely tohto článku VOP ďalej len ako „dotknutá osoba“) v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa miesta dodania (adresa trvalého pobytu a/alebo iná adresa, ktorú uviedol zákazník ako miesto dodania tovaru), bankové spojenie v tvare IBAN, telefónne číslo a e-mailová adresa (ďalej aj ako „osobné údaje“). Predávajúci bude osobné údaje dotknutej osoby spracúvať v informačnom systéme „E-SHOP“.

13.2 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby podľa predchádzajúceho bodu 13.1 VOP priamo na základe zákonného ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou, alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, udelenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, nevyžaduje.

13.3 Dotknutá osoba môže v rámci vytvárania nákupného košíka (objednávky) podľa svojho vlastného uváženia (dobrovoľne) udeliť predávajúcemu v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním objednávacích údajov (v rozsahu: meno a priezvisko zákazníka, miesto (miesta) dodania tovaru (vrátane poštového smerovacieho čísla a prípadne aj čísla poschodia bytu v bytovom dome, ktorý bol označený ako miesto dodania tovaru), telefónne číslo a e-mailová adresa zákazníka), ako osobných údajov poskytnutých pri vytváraní objednávok (nákupných košíkov) na účely priameho marketingu predávajúceho (ďalej aj ako „súhlas“). Na základe udeleného súhlasu je predávajúci oprávnený zasielať zákazníkovi marketingové ponuky tovarov a služieb, newsletter, informácie o produktoch a novinkách, ďalšie informácie marketingového charakteru súvisiace s predmetom podnikania predávajúceho, ako aj vykonávať marketingové prieskumy. Predávajúci je na základe udeleného súhlasu oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje aj na účely tvorby internej štatistiky predávajúceho z dôvodu získavania informácií o preferenciách zákazníkov pri výbere tovarov. Predávajúci bude takto poskytnuté osobné údaje spracúvať v informačnom systéme E-shopu.

13.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely predávajúceho udeľuje dotknutá osoba dobrovoľne, na obdobie 5 rokov odo dňa svojej registrácie v systému predávajúceho. Poskytnutý súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho: beelol@beelol.eu alebo doručením písomného odvolania súhlasu na korešpondenčnú adresu predávajúceho: Trnavské Športové Centrum, sr.o., Starohájska 9/C, 91701 Trnava. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu.

13.5 Predávajúci bude s poskytnutými osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardmi pri ochrane osobných údajov. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 122/2013 Z.z., ani iným všeobecne záväzným platným právnym predpisom, a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

13.6 V zmysle § 16 zákona č. 122/2013 Z.z. je dotknutá osoba povinná uviesť predávajúcemu len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť takto poskytnutých osobných údajov.

13.7 Predávajúci získava a spracúva osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom oprávnených osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu s predávajúcim (ďalej len ako „oprávnené osoby“), a ktoré boli poučené podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z.z. o právach a povinnostiach ustanovených týmto zákonom a zodpovednosti za ich porušenie. Oznámenie totožnosti oprávnených osôb, ktoré získavajú a spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby v mene predávajúceho, ako aj všetky ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov, môže dotknutá osoba získať u predávajúceho na základe písomnej žiadosti zaslanej predávajúcemu na adresu jeho sídla.

13.8 Predávajúci informuje dotknutú osobu, že sa nepredpokladá cezhraničný prenos jej osobných údajov do tretích krajín. Predávajúci ďalej informuje dotknutú osobu, že nebude zverejňovať jej osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby.

13.9 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od predávajúceho:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané;
 2. informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho vo všeobecne zrozumiteľnej forme v rozsahu podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z. pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z.z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jej osobné údaje na spracúvanie;
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

13.10 Dotknutá osoba má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
 2. využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy dotknutej osoby na účely priameho marketingu.

13.11 Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch vymedzených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

13.12 Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo požiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti.

13.13 Dotknutá osoba môže pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

13.14 Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) , e) až h) a ods. 3 až 5 zákona č. 122/2013 Z.z. vybaví predávajúci bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. vybaví predávajúci bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených s vyhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosti dotknutej osoby vymedzené v tomto bode VOP najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia.

13.15 Všetky práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou jej osobných údajov sú podrobnejšie vymedzené v ustanovení § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

14.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Zmeny a doplnenia VOP však nebudú žiadnym spôsobom porušovať alebo obmedzovať práva zákazníka (kupujúceho) vyplývajúce z nákupných košíkov (objednávok) potvrdených predávajúcim pred nadobudnutím účinnosti nových VOP.

14.3 Vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 250/2007 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z., zákona č. 391/2015 Z.z., autorského zákona a zákona č. 122/2013 Z.z.

14.4 V prípade, ak by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo prehlásené za neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

14.5 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2018

Trnavské športové Centrum, s.r.o.

Starohájska 9/C, Trnava 917 01

IČO: 36 768 057

konatelia: Gerard Joseph De Mott , PhD.

Ing. Romana Machová , PhD.

predávajúci

Lizatko ikona

hand made produkty

přírodní suroviny

zkušenosti

originalita

Trnavské Športové Centrum, s.r.o., Starohájska 9/C, Trnava 917 01, +421908578708, beelol@beelol.eu